Scientific Development Program

Scientific Development Program

“वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विकासाकरिता… नेहरू विज्ञान केंद्र, वरळी व नेहरू तारांगण येथे क्षेत्रभेट” “विज्ञान मानवतेला मिळालेली एक सुंदर भेट आहे… आपण ती विकृत करू नये.” – डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम २०२० चा समृद्ध भारत घडण्यासाठी...