Examination

OUR PRIDE (B.Ed.)

Batch Name Of The Student Percentage Year
1 Ms. Bhagyashri Patil 61.60 % 2004-05
2 Mr. Gautam Mugale 65.00 % 2005-06
3 Ms. Seema Bhoir 62.60 % 2006-07
4 Ms. Priya Raul 64.20 % 2007-08
5 Ms. Rupali Korpe 63.60 % 2008-09
6 Ms. Arathi Santhanam 65.60 % 2009-10
7 Ms. Priti Narang 63.40 % 2010-11
8 Ms. Ramya Iyer 67.33 % 2011-12
9 Ms. Mayuri Chordiya 73.00 % 2012-13
10 Ms. Rekha Sunke 72.00 % 2013-14
11 Ms. Charanjit Kaur Pritam 72.00 % 2014-15
12 Ms. Khushbu Bade 79.25 % 2015-17
13 Ms. Ruchi Tiwari 76.03 % 2016-18
14 Ms. Dsouza Anusha 77.24 % 2017-19
15 Ms. Supriya Bhopi 78.88 % 2018-20
16 2019-21
17 2020-22
18 2021-23

OUR PRIDE (M.Ed.)

Batch Name Of The Student Percentage Year
1 Ms. Supriya P. Shevakar 57.12 % 2009-10
2 Ms. Bharati M.Zope 64.87 % 2010-11
3 Ms. Namita P. Deokar 52.90 % 2011-12
4 Ms. Padma R. Palkar 69.87 % 2012-13
5 Ms. Joyce P. Jonnalagadda 72.49 % 2013-14
6 Ms. Trupti S. Mamgain 67.12 % 2014-15
7 Ms. Reshma S. Ghodekar 66.80 % 2015-17
8 Ms. Priti J. Shukla 71.80 % 2016-18
9 Ms. Mahalakshmi A. Ananthlakshmi 73.41 %
1st Rank in University
2017-19
10 Ms. Sakina Asarwala 73.47 % 2018-20
11 2019-21
12 2020-22
13 2021-23