Examination

OUR PRIDE (B.Ed.)

BatchName Of The StudentPercentageYear
1Ms. Bhagyashri Patil61.60 %2004-05
2 Mr. Gautam Mugale 65.00 %2005-06
3 Ms. Seema Bhoir 62.60 %2006-07
4 Ms. Priya Raul 64.20 %2007-08
5Ms. Rupali Korpe 63.60 %2008-09
6 Ms. Arathi Santhanam 65.60 %2009-10
7 Ms. Priti Narang 63.40 %2010-11
8 Ms. Ramya Iyer 67.33 %2011-12
9 Ms. Mayuri Chordiya73.00 %2012-13
10 Ms. Rekha Sunke 72.00 %2013-14
11 Ms. Charanjit Kaur Pritam 72.00 %2014-15
12 Ms. Khushbu Bade 79.25 %2015-17
13 Ms. Ruchi Tiwari 76.03 %2016-18
14Ms. Dsouza Anusha 77.24 % 2017-19
15 Ms. Supriya Bhopi78.88 %2018-20
162019-21
172020-22
182021-23

OUR PRIDE (M.Ed.)

BatchName Of The StudentPercentageYear
1Ms. Supriya P. Shevakar57.12 %2009-10
2Ms. Bharati M.Zope 64.87 %2010-11
3 Ms. Namita P. Deokar 52.90 %2011-12
4 Ms. Padma R. Palkar 69.87 %2012-13
5Ms. Joyce P. Jonnalagadda72.49 %2013-14
6 Ms. Trupti S. Mamgain 67.12 %2014-15
7 Ms. Reshma S. Ghodekar66.80 %2015-17
8 Ms. Priti J. Shukla71.80 %2016-18
9 Ms. Mahalakshmi A. Ananthlakshmi73.41 %
1st Rank in University
2017-19
10 Ms. Sakina Asarwala 73.47 %2018-20
112019-21
122020-22
132021-23